Legal

  • Dret Mercantil i Societari ( Constitució de societats, disolucions, ampliacions de capital, modificació estatuts……).
  • Dret Civil (reclamacions de quantitat, desnonaments, separacions i divorcis, reclamació d’indemnitzacions per accidents…)
  • Dret de Successions i Donacions (Tramitació  i planificació d’herències i donacions, testaments i legítimes).
  • Dret Concursal (Assessorament en la tramitació del concurs de creditors, insolvències…..)
  • Dret Penal (Judicis de faltes, delictes)